Podmínky přijímání dětí
§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon

  • Zápis dětí do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodì se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok zpravidla v měsíci březnu. Veřejnost je informována prostřednictvím vývěsky MŠ Ludgeřovice, plakátu v budovì MŠ,zpravodaje obce, oznámení v rozhlase a na webových stránkách. Děti mohou být do MŠ přijímány i v prùběhu školního roku na místa odhlášených dětí. Žádosti o přijetí podávají pouze zákonní zástupci dětí.
  • Pro přijetí dítěte předškolního vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
    • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
    • vyplněný evidenèní list ditěte, včetnì potvrzení dětského pediatra, že je dítě zdravé, řádnì očkováno, mùže do MŠ
  • Ředitelka MŠ rozhoduje ve správním řízení o přijetí-nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Při přijímání dítěte do MŠ se rozhoduje ředitelka podle stanovených kritérii o přijetí dětí do MŠ Ludgeřovice.